Tankar om samhället

Centerpartistisk idioti

Centerpartiet hette en gång hette Bondeförbundet och försvarade på den tiden Sverige och svenskarna. Idag är Centerpartiet är ett globalistiskt parti som vill öka massinvandringen. 2011 föreslog Centerpartiet att Sverige skulle kunna öppna gränserna helt och hållet. År 2016 talade dåvarande partiledaren Annie Lööf, som alltid försvarat storskalig massinvandring, med journalisten Anna Hedenmo på SVT, och uttryckte då åsikten att 30 miljoner invandrare till Sverige inte vore otänkbart om man antog Kanadas invandringspolitik.

Att fylla upp Sverige med miljoner migranter är en politik som försvaras av diverse politiker med en ytterst tvivelaktig agenda. På kommunal nivå ser vi hur politiker planerar att bygga större bostadsområden för fler invånare. Sveriges folkmängd ska, om centerpolitiker och andre får bestämma, fortsätta att öka kraftigt – inte på grund av ökade svenska födelsetal utan på grund av fortsatt massinvandring.

Norrtälje Tidning ägdes tidigare av Centerpartiets mediekoncern Centertidningar AB men ingår numera i Mittmedia som ägs av Bonnier. Tidningen har en tydlig liberal profil vilket de flesta dagstidningar i Sverige har. Vi har ett tidningsmonopol där Bonnier och Schibsted dominerar marknaden och dessutom har en tydlig politisk slagsida som de påtvingar den stora allmänheten.

I Norrtälje Tidning (21 mars 2023) har Elias Rosell skrivit en ledare om att han vill öka antalet invånare i Norrtälje kommun kraftigt. De argument han framför framstår som ytterst märkliga.

Vi ska se vad han har skrivit:

Elias Rosell: Bristen på bostäder är ett av Sveriges och Stockholmsregionens största problem.

Kommentar: Nej det är inte bristen på bostäder som är problemet. Det är den stora invandringen och förtätningen av Stockholm som är problemet och som skapar mängder av följdproblem. Avfolkningen av landsbygden har gått snabbare i Sverige än i många andra länder och orsakar mängder av problem i Sverige.

Elias Rosell: Unga människor tvingas  bo kvar hos sina föräldrar eller flacka runt mellan olika andrahandskontrakt och får svårt att komma igång med vuxenlivet. Folk tvingas tacka nej till jobb och studier. Våldsutsatta kvinnor riskerar att bli kvar hos män som slår. För att lösa dessa och andra problem behövs det byggas enormt många bostäder i Stockholmsregionen. Totalt behövs det byggas ca 22 000 bostäder per år fram till 2050. 

Kommentar: Orsaken till problemet är brist på politisk planering, den stora invandringen och urbaniseringen som uppmuntras av politiker. Det behövs inte byggas så många bostäder. Vi behöver snarare riva många av de groteska områden som byggts under miljonprogrammets tid där det idag huvudsakligen bor människor från andra kulturer, som politikerna har låtit komma hit i alldeles för stor omfattning. De våldsutsatta kvinnor som Rosell talar om är till stor del ett av alla de följdproblem som den stora migration orsakat. Stockholmsregionen behöver inte fler invånare, snarare färre. Det vore bättre att med ekonomiska och andra incitament förmå svenskar som inte står ut med att bo i otrygga området att flytta till avfolkningsbygder och bygga sig en ny framtid där.

Elias Rosell: Men regionens till ytan sett överlägset största kommun, Norrtälje, tänker endast planera för 300-500 bostäder per år enligt förslaget till den nya översiktsplanen – vilket motsvarar 84 000-94 000 invånare 2050. Det är för lite. Kommunen bör sikta mot och planera för 100 000 innevånare 2050. Det bör man göra av både solidariska skäl gentemot nuvarande och framtida bostadssökande och av egenintresse. Ett Roslagen med fler innevånare kommer att ha bättre villkor för en utbyggd sjukvård och andra viktiga samhällsfunktioner.

Kommentar: Många som flyttar till Norrtälje är svenskar som vill bo i en mindre stad. De kommer ofta från Stockholm, ibland från just de tråkiga eller otrygga områden som vanliga människor helst inte vill bo i, såvida de inte är tvungna av ekonomiska eller andra skäl. Andra som flyttar in är migranter (”flyktingar”) som politikerna påtvingar invånare i hela landet utan att debattera saken offentligt.

Elias Rosell: Fler innevånare ger Norrtälje en starkare röst gentemot Region Stockholm, riksdag och regering. Med 100 000 innevånare i kommunen kommer det exempelvis bli svårare för regionpolitiker att motivera varför kvinnor i Roslagen ska behöva åka till Stockholm för mammografi. Det kommer att vara enklare att argumentera för tågtrafik till Rimbo om tätorten växer.

Kommentar: Många tusen norrtäljebor pendlar till Stockholm och andra orter varje dag. Att åka till Stockholm för en mammografi är inget problem i sammanhanget för de flesta. Det finns snarare andra problem som betyder mer för många. Ett sådant är urbaniseringen, förtätningen och den fortsatta avfolkningen av landsbygden, inte bara i Norrtälje utan överallt i landet.

Elias Rosell: Fler innevånare skapar även förutsättningar för ett kreativt näringsliv. Forskning har visat att om en stads befolkning växer med 100 procent ökar exempelvis antalet patent från staden med 115 procent. Detta kreativa språng beror på att det finns fler människor att byta idéer och samarbeta med samt att välutbildade människor är överrepresenterade bland dem som flyttar till större orter och städer.

Kommentar: Det finns ingen automatik kring att fler invånare skapar ett kreativt näringsliv eller ger fler patent. Det handlar om vad slags invånare som kommer till Norrtälje och vilka kvaliteter de har och samhällsklimatet i övrigt.

Elias Rosell: Även företagare på landsbygden tjänar på att det finns fler potentiella kunder och samarbetspartners i både närområdet och i Norrtälje stad.

Kommentar: Ja det är väl självklart att företag behöver kunder. Men det är inget argument för att nästan fördubbla antalet invånare i Norrtälje. Den slags politik som Rosell föreslår planeras redan i många andra kommuner och den saknar folklig förankring. Den är påtvingad.

Elias Rosell: I ett växande Roslagenkommer en del att flytta till mindre orter och till  landsbygden. Därmed kommer det skapas bättre möjligheter till handel och service. En ökad befolkning i Roslagen gynnar en levande landsbygd. Ett växande Roslagen kan även bli ett roligare Roslagen. Oavsett om man tycker om att se på teater, spela schack eller dansa salsa så ökar chansen att hitta likasinnade när antalet innevånare växer. 

Kommentar: Det här med att ”en del kommer att flytta till mindre orter och till  landsbygden” kan innebära vad som helst med tanke på den politik som bedrivs för att globalisera Sverige. Men ingen frågar varifrån de nya invånare ska komma. Eftersom befolkningen i Sverige ökar uteslutande på grund av invandring så kan man räkna ut hur resultat av demografiska förändringar blir.

Elias Rosell: Men fler innevånare innebär också risker som behöver undvikas. För det första kan inte Roslagen växa snabbare än vad omgivande infrastruktur i form av förskolor, reningsanläggningar för vatten och avlopp med mera hinner med. För att kunna bygga ut nödvändig infrastruktur tillräckligt snabbt är det viktigt att kommunen har en god ekonomi som möjliggör stora investeringar. 

Kommentar: Det är helt fel tänkt att en kommun eller ett land ska växa med hjälp av organiserad invandring. Även om det kan ske vissa folkomflyttningar inom landet är det bäst om orter växer organiskt. Och det kan de bara göra om vår egen befolkning reproducerar sig. Just nu minskar antalet svenskar i landet och har gjort det en tid, men befolkningen ökar och det beror enbart på invandring. 

Elias Rosell: Därtill behöver man planera så att det inte byggs områden som riskerar att bli utanförskapsområden med växande kriminalitet. Man bör undvika att göra de misstag som gjordes under miljonprogrammets dagar då man i praktiken byggde stora bostadsområden som endast låginkomsttagare flyttade in i. 

Kommentar: Miljonprogrammet handlar inte enbart om tråkiga områden som byggdes billigt för att hysa in så många som möjligt på en liten yta. Det hade också koppling till en begynnande migration där migranterna placerades tillsammans med svenskar som flyttade ut så fort de kunde när de upptäckte vilka de fick som grannar. Bakom den  extrema migrationspolitiken stod alla riksdagspartier.

Elias Rosell: En annan invändning mot fler bostäder i kommunen är att det leder till ökade klimatutsläpp och sämre miljö. Men slutsatsen av detta bör inte bli att man bygger mindre. Bostadsbrist är inte lösningen på miljöproblem. Lösningen är inte heller att det byggs mindre i Norrtälje men mer i exempelvis Nynäshamn eller Nacka. Lösningen är att sätta tillräckliga miljökrav var det än byggs. 

Kommentar: Så man bör inte bygga mindre även om miljön blir sämre? Vad innebär det att bygga ”mindre”? Om man drar ned på takten är det inga problem alls. Det handlar inte om bostadsbrist, det handlar om att Sverige importerat miljoner migranter som förändrar allt i samhället inklusive bostadsmarknaden. 

Elias Rosell: Ett ökat byggande och fler innevånare innebär även klimatfördelar – exempelvis blir förutsättningarna för kollektivtrafik på landsbygden bättre. Med fler innevånare minskar risken att bussen till Malsta och Rånas dras in. Samtidigt som det byggs fler bostäder på bland annat landsbygden så behöver områden med hög biologisk mångfald skyddas. 

Kommentar: Hur kan det bli klimatfördelar av mer byggande och fler människor? Klimatfördelar blir det av att inte öka befolkningen radikalt och att inte belasta systemen med fler stora bostadsområden.

Elias Rosell: Riskerna med ökad bostadsbebyggelse går att förebygga. Men bostadsbrist går endast att förebygga genom att bygga mer. Fler bör få chansen att bli rospiggar. 

Kommentar: Det handlar fortfarande inte om bostadsbrist. När det gäller Norrtälje och många andra kommuner som byggt stora bostadskomplex de sista åren är det snarare överbyggt. Men eftersom man fyller upp bostäderna med migranter så blir det bostadsbrist såtillvida att det tar längre tid för en svensk att få en bostad till ett rimligt pris.

Elias Rosell: Med kombinationen av landsbygd, hav och närhet till stora städer har Roslagen ett unikt läge. Det finns ingen anledning att vara blygsam. Sikta på 100 000 innevånare senast år 2050. 

Kommentar: Elias Rosell försöker påverka kommunen att öka invandringen ännu mer, vilket är det yttersta syftet med artikeln. Varken Sverige eller kommuner behöver importera fler människor. Vi behöver åtgärda alla de fel och brister som decennier av vanstyre har orsakat landet. Små kommuner med hög grad av trivselnivå behöver inte ändras till det sämre genom förtätning och påtvingad migration. Det finns tillräckligt många exempel på det i Sverige. Att svenskar däremot flyttar från en kommun till en annan utgör inga problem Ett av de stora hoten mot trivseln i Sverige är de tidningar och politiker som med en farlig agenda vill förändra landet i en negativ riktning.

Samma ämne:

Norrtälje
Centerpartiet vill bygga tio skyskrapor i Stockholm
Statskupperna som förstör allt i vårt land
Centerpartist vill avveckla landsbygden
Tage Erlanders (S) kungsord
Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande
Etniska svenskar är snart i minoritet i sitt eget land

Hagastaden: Så förstörs Stockholm av nya betonggetton
Boktips! Kriget mot skönheten, av Fredrik Kullberg
Hagalund
Politikernas drömsamhälle: Rinkeby
Arkitekturupproret
Region Stockholm planerar för minst 3,3 miljoner invånare om 50 år.
Det nya betonggettot Mariehäll växer fram i Stockholm
Gigantiska betonggetton växer upp i Täby – vet någon varför?
Sveriges fulaste byggnad
Nytt betonggetto byggs i Årsta i södra Stockholm
Sveriges fulaste byggnad
Nytt betonggetto byggs i Älvsjö och Solberga, Stockholm
Centerpartist vill avveckla landsbygden
”Öppen svenskhet” är nationellt självmord
Avfolkningsbygder i Ångermanland
Landsbygden avfolkas
Den eftersatta och döende landsbygden
Fler bilder från den döende landsbygden i Sverige
Björnhammar i Hallsberg
Utrotningshotade bönder

1 svar »

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s