Olika ämnen

Varning om utspridande av falska rykten (1767)

Kongl. Maj:ts Nådiga Kundgiörelse och Warning, Förekommande af sanningslösa rycktens utspridande samt otidigt tadel och obehöriga omdömen öfwer widtagne Allmänna Författningar.

Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 2. Martii 1767.


Wi Adolph Friedrich med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung. Arfwinge til Norrige, samt Hertig til Schleswig Hollstein etc göre witterligit: At ehuru Wi städse drage thet nådiga förtroende til Wåre trogne Undersåtare, at the hwar å sin ort lära wisa wederbörlig lydno och hörsamhet för Wåre Bud och Befallningar, som alla på then Allmänna och enskilta wälfärden sitt afseene hafwa; Så kunne Wi dock ej dölja, thet Wi med oro och misshag fått förnimma, at åtskillige personer både här i Wår Residence Stad och Landsorterne skola gifwa sig then straffbara friheten, at antingen af ofullkomlig underrättelse, lättsinnighet eller illwilja, först utsprida hwarjehanda osanfärdige ryckten, och sedan på then lagde grund utan försyn både illa uttyda och tadla the författningar, som Wi, uppå Riksens Ständers underdåniga tilstyrckande, under Wårt Höga Kongl. Namn til allmän efterrättelse utfärda låtit: The skola ej bära försyn, at i större och mindre sällskaper utsprida sine förgripeliga omdömen och therigenom söka, at bibringa andra lika oricktiga begrep. Sådant förfarande synes så mycket mera härröra af et stadgat argt upsåt, at utplåna all god och billig tanka om Ständernas giöromål, som slika tadlare ej ännu kunnat af effecten döma om författningarnes goda grund och hälsosamma werkningar, them tiden endast kan frambringa. 

Rikets Inwånare hafwa ifrån början af nu warande Regeringssätt, som the sjelfwe med moget råd och efter noga betänkande utwalt och stadgat, funnit theruti all önskelig säkerhet, och sielfwe ägt tilfälle, at igenom sine Fullmägtige wid Riksdagerne stadga om sig och Riket, som the för sin wälfärd, sällhet och trygghet nödigt pröfwat. Riksens Ständer hafwa ock i alla tider wijst sig måne och angelägne om bibehållandet af thenna sin frihet, hwilken Wi ock lofwat i alla måtto bibehålla, styrka och förswara. Wi kunne therföre ej gifwa Rikets Inwånare mer öfwertygande prof om Wår fasta föresats, at beskydda theras friheter och rättigheter, än tå Wi med all upmärksamhet söke, at förekomma alt hwad til theras kränkande lända kan, hwaribland Wi med alt skiäl räkne et tygellöst sielfswåld, at illa dömma om the allmänna författningar och genom wrånga berättelser giöra Riksens Ständer widtagne mått misstänkte och förhatelige, ehuru the haft för afseende, at rätta inkomne missbruk, förhindra skadelig egennytta, och hjelpa Riket tur then wanmagt, hwaruti thet genom flere tilfälligheter råkat, och har redan en påsyftad god wärkan i wissa delar sig wisat. 

Hwar och en wälsinnad Rikets Inwånare kan wid minsta eftertänkande finna, at ogrundade uttydningar, mörka utlåtelser, som altid föda misstankar, och illwilligt tadel öfwer hwad på Riksdagar blifwit afhandlat, ej kan hafwa annan werkan, än injaga hos the mindre kunnige allmän wilfarelse, allmän fruktan och allmänt missnöje, så ock, genom misstankars och sammansmidde osanningars utstående, åstadkomma oro, buller, twedrägt och en skadelig misshällighet Rikets Inwånare emellan: och om sådant sielfswåld eller skadelig afsigt skulle så hafwa en fri och obehindrad gång, så wore naturliga fölgden then, at sjelfwa grundwalen til Regeringssättet skulle undangräfwas och Rikets Inwånares therpå fästade fri- och rättigheter aldeles förfalla och blifwa til intet. At förekomma och hindra sådane förderfweliga werkningar hafwe Wi af en Faderlig ömhet, huldhet och wälwilja för alle Wåre trogne undersåtare funnit Oss föranlåtne, at utfärda thenna Wård Nådiga Warning emot alla slika grundlösa ryckten, omilda uttydningar och widriga omdömen öfwer Wåre Riksens Ständers underdånige begäran wid sidsta Riksdag widtagne mått och författningar, så kärt wederbörande är, at undwika laga tiltal och näpst. 

Allmänna Lagen V. Cap. I §. Och VI. Cap. 5 §. Missg. Bl. Riksdags Besluten at år 1741. 11 §. Och 1747. 16 §. Samt Förordningen af then 2 sistl. Decembr. Stadga nog tydeligen, huru förgripelser och brott uti så beskaffade mål straffas böra. 

Wi giöre Oss Wäl thet säkra hopp, at thenna Wår Nådiga Warning lärer werka återhåld hos alla, som icke äro i sådan wanart så förhärdade, at the genom åtwarning icke wilja eller kunna sig rätta; Men på thet sådane icke måtte få saklöst utöfwa sin ondska,  eller med sitt föregripeliga tal och tadel förleda andra, finne Wi godt, at härmed utsättja en belöning af Twåtusende daler Silf:mt för then, som en sådan wanartig tadlare, eller osanfärdiga eller skadeliga rycktens utspridare wid behörig Domstol tiltalar, och om thet begångne brottet lagligen öfwertygar, och böra äfwen Fiscaler och Crono-Betjenter wid slike sakers utförande lemna skyndesamt och lagligt biträde. 

Wår Nådiga wilja och befallning är ock härmed til Wår Öfwer-Ståthållare i Stockholm, Justitiæ Canceller samt Wåre Befallningshafwande i Landsorterne, at alfwarligen antyda alla under them stående Fiscaler i Städerne och på Landet samt Crono-Betjänterne hwar å sin ort, at med all flit efterspana sådane förbrytelser, som emot thenna Wår Nådiga Warning kunna förefalla, och skola äfwen the, sedan genom theras försorg then brottslige lagligen öfwertygad och dömd är, åtnjuta ofwanberörde belöning. 

Wi befalle ock härmed alla Domare i lägre och högre Domstolar, at tå slike mål hos them anhängige blifwa, them med all skyndsamhet och alfwarsamt utransaka, och sedan med laga Dom afhjelpa, hwarom the sedan utförlig berättelse til Landshöfdingen i orten afgifwa böra, och åligger honom, at therom til Oss ofördröjlig Raport insända. Til yttermera wisso hafwe Wi thetta med Egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit.

Stockholm i Råds-Cammaren then 2 Martii 1767.

Adolph Friedrich. (L.S.) / J. Wallencreutz.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s