Textarkivet

Försvarets och värnpliktens betydelse (1922)

Försvarets och värnpliktens betydelse. Ett kapitel ur Tillägg till soldatinstruktion (artilleriet) 1922.


Försvarets och värnpliktens betydelse (1922)

Det är detta land, som våra fäder lämnat till oss, vilket vi måste med liv och blod försvara, så sant vi vilja bibehålla vår plats bland fria och självständiga folk. För försvaret kräves ett stridsdugligt och i vapnens förande kunnigt släkte. 

Krig-soldaterT

Historien visar åter och åter, att ett folk, som försummar sin försvarsorganisation, som förvekligas i njutningar och vällevnad, förr eller senare upphör att vara ett fritt och oberoende folk. Staternas öde är likt det mänskliga livet; de uppstå, tillväxa, blomstra, gå mot sin upplösning och upphöra att finnas till. Det beror dock av folken själva, om de skola genomgå förgängelsens process. Älskar ett folk sitt fädernesland och i kärlek tjänar detsamma, håller det enigt samman utåt, vårdar det sin nationella egendom och omhuldar sitt försvarsväsende, då kommer det att bestå genom tiderna. Ett sådant folk vinner även sina grannars aktning, och det kommer ock att vinna aktning för sig självt samt förtroende till egen kraft och styrka.  

De mycket förklarliga önskningarna om ett ständigt fredslugn hava hittills icke visat sig gå i fullbordan. Det är icke att hoppas på en sådan allt framgent bestående tidsålder. Människornas känslor och lidelser äro nämligen i allt väsentligt desamma nu som för årtusenden tillbaka. Samfärdselns utveckling och den därigenom allt livligare beröringen mellan folken låta deras olika intressen allt skarpare framträda, varigenom anledningar till slitningar uppstå. Liksom det finnes och kommer att finnas tvister de mänskliga individerna emellan, kommer det ock att givas stridigheter mellan folken. Då dessa icke kunna biläggas på de fredliga underhandlingarnas väg, tillgripes enligt historiens mångtusenåriga vittnesbörd våldet — kriget. 

Ett folk måste vara berett att värna sin frihet, sin ära, sin livsuppgift och sin tillvaro. 

Härav följer, att det inom en stat är varje vapenför mans rättighet och skyldighet att deltaga i fäderneslandets försvar, men ock att det är hans rättighet och skyldighet att genom tillräcklig utbildning i fredstid därtill göra sig skicklig. Förpliktelsen att vid krigstillfälle till fäderneslandets värnande inställa sig under fanorna har tillräcklig utbildning i vapnens bruk till oeftergivlig förutsättning.

I fredens dagar, under dess id och ävlan glömmes alltför ofta den av årtusendens historia upprepade maningen, att ett folk måste väl beställa om sitt försvar för att bevara sin fred eller, om det tvingas till krig, kunna värna sitt fädernesland. Man finner försvarsbördorna för tunga, den enskildes uppoffringar för stora. Einga äro dock dessa i förhållande till de olyckor och lidanden, den smälek och de förödmjukelser, som ett underkuvat folk måste genomgå. 

I denna värld hava vi icke något dyrbarare än ett fritt fädernesland. Oss höves det därför att hålla trogen vakt om detsamma. 

Aktning för rätt och sanning, lydnad för lagar och en oskrymtad gudsfruktan äro även livsvillkor för statens bestånd och utveckling. Liksom krigslydnaden är den sammanhållande kraften inom en armé, är laglydnaden den oeftergivliga grundvalen för statens bestånd. Land skall med lag byggas, men lag skall också efterlevas. Självsvåld och lagöverträdelser, orätt och lögn leda, där de icke stävjas, mot statens förfall och undergång. 

Vare sålunda vår lösen: lagbunden frihet i ett fritt fädernesland!


Samma ämne:

Vårt fädernesland och dess försvar.

Soldatens Skyldigheter, i Fred och i Fält. 1769.

Indelte soldaten. Erinringar från lägerlif och hemlif på roten.

Soldaterna som skyddade våra gränser

Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar för Des Krigsmagt Til Lands och Sjös (1798)

Historia om finska kriget åren 1741 och 1742

Öfversikt af Svenska Krigsförfattningens historiska utveckling…

Bidrag till femtio-åriga minnet af Döbeln och Björneborgarne i finska kriget 1808 och 1809.

Öfversigt af allmänna värnpligtens tillämpning i Sverige under förflutna tider. (1879)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s