Bilder i olika ämnen

Gödåkers gravfält, Tensta socken, Uppsala

Här vid gården Gödåker, ligger ett gravfält från äldre järnålder. Gravfältet ligger på ett flackt moränområde i Fyrisåns dalgång ca 500 m sydväst om gården. Gödåker omnämns som ”Gydakrum” under slutet på 1400-talet. Redan under 1600-talet i ”rannsakningar efter antiquiteter” omtalas gravfältet vid Gödåker som en märkligt plats, där forntida kultutövning skulle ha ägt rum.

Gravarna på fältet består främst av högar, runda stensättningar och resta stenar. I kanten av gravfältet, närmare Fyrisån, finns också en offerkälla liksom en sentida minnessten. Gravfältet har en gång varit större vilket bl.a. framgår av den avbildade gravfältskartan från 1925. Det finns också kvar enskilda gravar, gravgrupper och resta stenar i området här omkring. Gravfältet undersöktes till en stor det under åren 1915 och 1924-25 av Eskil Olsson och Gunnar Ekholm. Den källa som finns på gravfältet visade sig innehålla ben från nötkreatur, hund och människa. Ekholm pekade på en koppling mellan anläggningen som en helig källa och den ålderdomliga skrivningen av namnet Gödåker som ”gudinnans åker”.

Kulturbilder

Del av gravfältet

Av de gravar som undersöktes visade sig de flesta vara brandgravar med fynd av brända ben, hartstätningar från träkärl, keramik och smält glas. Några utgjordes dock av skelettgravar med flera former av nedsänkta kistgravar. Ett rikt fyndmaterial påträffades, bl.a. ett bronskärl, en vinskopa i brons, bronsbeslag till ett laggkärl, flera fingerringar i guld samt ett spjut och en lans.

Gravformerna under äldre järnålder varierar stort och det förekommer såväl skelettbegravningar som brandgravar. Under det äldre skedet, under förromersk järnålder, brandgravar vanligast. Flacka stensättningar med kantkedja av jämnstora stenar, rösen eller i vissa fall resta stenar kunde anläggas över bålplatsen eller över en bengrop i marken. Ibland var de brända benen ansamlade i ett kärl av keramik eller trä. I många fall saknas en överbyggnad över graven. Många gånger växer under den här tiden stora gravfält fram som är gemensamma  för flera gårdar. Under det yngre skedet, under romersk järnålder, börjar jordandet av de döda att tillämpas samtidigt som seden att kremera fortgår. Även skelettgravarna kunde täckas av större eller mindre stensättningar i olika former, eller högar, vanligen med en kantkedja av större stenar. Även under den här tiden förekom gravar utan synlig överbyggnad.

Föremålen från gravfältet i Gödåker visar att detta hör till romersk järnålder, dvs den senare delen av äldre järnålder. Den bebyggelse som hört till gravfältet har förmodligen legat i närheten av gravfältet på sluttningarna ner mot Fyrisån. Dess invånare har säkerligen i första hand ägnat sig åt jordbruk och boskapsskötsel. Också idag är området en bördig jordbruksbygd.

Platsen ligger också mycket strategiskt invid Fyrisån i en även i övrigt fornlämningsrik miljö. Ån har troligen varit en betydelsefull transportled för varor och andra influenser. Det är förmodligen i det perspektivet man skall se Gödåkersgravfältets talrika och speciella fynd.

Många gravfält i odlingslandskapet har under århundraden, kanske under tusen år, hävdats genom slåtter eller bete. Detta har gynnat en många växter som är typiska för ängs- och betesmarker. Många av dem klarar att få stjälken avbetad eller avslagen eftersom de har bladrosetter vid marken som överlever. Om hävden upphör blir det lätt utkonkurrerade av högväxta gräs och örter. Ängs- och hagmarksfloran är ett levande kulturminne som fordrar fortsatt hävd för att överleva.

På gravfältet vid Gödåker finns många av slåtter och bete gynnade växter, bl.a. gullviva, rödklöver, brudbörd, korskovall, darrgräs och älväxing.

(Text från skylt på platsen)

Gödåker ligger i Tensta socken i Uppsala kommun.

godaker-tensta-socken-uppsala

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s