Textarkivet

Kung Magnus Ladulås Stadga 1280

Magnus Ladulås (egentligen Magnus Birgersson) föddes omkring 1240 och var kung av Sverige från 1275 till 1290. Han var son till Birger Jarl och Ingeborg Eriksdotter.

Magnus Ladulås regeringstid har karakteriserats som ”tiden för privilegiesamhällets definitiva etablering”. Magnus utlovade redan vid sin kröning 1276 ett generellt befrielsebrev till kyrkan från alla statliga pålagor och detta löfte infriades vid drottning Helvigs kröning i Söderköping 29 juli 1281. Vid ett herremöte på Alsnö utfärdades motsvarande privilegiebrev, Alsnö stadga, för det världsliga frälset. Detta skedde sannolikt 27 september 1280, en dryg månad efter att det sista stora upproret under 1200-talet slagits ner och dess ledare halshuggits i Stockholm 20 augusti. Syftet med reformerna var att slutgiltigt avskaffa det gamla systemet där kungamakten var baserad på – och begränsad av – Uppsala öd, kungens hird och ledungen. Det nya var ett förvaltningssystem som byggde på fasta skatter, borgar med vidhängande slottslän och frälsets militära tjänstgöringsplikt. (Wikipedia)

Magnus Ladulås uppförde Alnsö hus på Adelsö i Mälaren. Byggnaden var av tegel och två eller tre våningar hög, Här skrevs Magnus Ladulås stadga.

Magnus Ladulås avled den 18 december år 1290 på Visingsö.


Några gambla STADGAR/ Ifrån konung Magni Ladulåses Tijdh Åhr 1280 til Kon: Gustaffs den förstes/ som mycket hafwa brukelige warit widh Domstolarne/ och en Deel förr tryckte/ hwilka finnas i alla Domares och andra wårdande Mäns händer/ doch mächta orätt afskrifne; Hwarföre at alla må en gång finna dem correct afsatte/ blifwa dhe här af sina original eller bästa Exemplar tryckte; Allom dem til nytto/ som sådana forna Konungars Stadgar älska och åstunda.

Konung Magni Ladulås Stadga 1280.

1. Om allmennelig Landzfridh ag höge och låge i Rijket/ at hållas uthi thet Land Konungen wistas/ wid then bråtzliges godz sköfling/ och ingen bäre i den tijdh wapn til stridz wid samma straff. Om Skienninges samtalu/ skal här efter skrifwas. 2. Förbiudz lönlig och förrädelig sammanband wid godz och egendoms skiöflan/ sampt förwijsning af Rijket. 3. Påbudes heder och wördnat emillan alla Konungens och andra Ridders Mäns/ sampt förbiudes oqwädins ord wid Konungs straff/ Hirþrängar sättes uhr tienst sina/ och utlänsk af Landet. 4. Förbiudz at om någon Riddare eller Swen slår anars Swen/ skal ingen hämd påföllia uthan Laga Dom. 5. Änckior/ Faderlösa Barn/ och gambla Män tages i Konungz frid medh sine godz och hjon/ wid 80 Mark straff/ om någon grym gerning på them görs/ böte 40 Mark. Sammaledes böte alla the som bryta moot dem Konungz breff hafwa. 6. Ingen kommer til Rijksdag okallat uthan på sin egen kost. 7. Huru starck Furste/ Biskop/ Rådh/ Riddare och Swena etc. må rijda til Konungz. Stockholm 1280.

Magnus medh Gudz Rath Sweæ Kononger ok Götæ/ sændir allum þeem þæssi Bref seæ oc höræ Guzdrotens qwædiu oc sinæ. Af skiæl dömum wir thæt þyrftilikt ok rathilikt/ at fælla nokor þing i allmænnilikt/ æeller i enlikt ærænde/ the sum næfst thorwo wit æller rættilsi/ æn tho at þe se eigh för gömd æller i Lag satt/ þa wilium wir at wart Raath ok wærræ goþræ mannæ/ at hwat sum wir skipum thær iuir/ ok latum scriuæ/ at lysis opt firi allum Mannum/ thær til at mæn mattin þæt gömæ wir skipum/ oc þæt fly wir firi biuthum.

1. Nu af hans nathum dos hauer alt giuit/ oc sinum tiænistu mannum fagþe: I hwat hus ir gangin in/ tha sighin först/ frither wari mæþ husi þæssu: tha wilium wir/ thætta Buþorþ gömæ ok skipathum a Skænningis samtalu sinn nu war snima hallin/ ok wilium at wæri ewerþililæ at e i hwat Land i wart Riki wir kunnum i komæ/ þa flygherthan Nattum æptir/ þæt wart Bref sum buzskap bær nar wi komom/ æru læsin a almænningr þingi oc atær þær til war bref biuthæ/ at wir ærum af Lande farnir/ þa wæri Frither mællin aldra manna af allæn döþerlik owinskap/ ehuru Högburnir Mæn þæt æru hælst/ æller wærdhoghe/ hwar a mot gor þæmæ Staþuæ/ goz hans sköfles/ ok wæri siæluer ewæþilika uthlægher. Ok þær til at friþrin se althings starker/ þa wilium wir/ at hwilkin man sum bær nokor þe wakn sum æru til openbarlik striþ i þem tomæ wir ærum i Landit/ hawi the samu plikt sum fyrræ ær (hær) sakt/ uppi. Æn þeem ær bo i Wærmælænde/ æller Wæstgötom wæstan Wænir/ firi þy at þe æru langt borto til at flyæ þæssæ plikt sithan a þinge ær buthæt a warra i færþ i Land ok bortfærþ af Landi/ þa giuum wir þem tu slik timæ/ ær wir kallum samæn waræ Mæn til Lidstæmpnu/ siugherthan Nattum æptir/ ok fiugherthan Nattum firi þær til at þer mughi sig herlikæ þit komæ oc þæthan/ ok hwar þæt brytir/ hawi þe samu plikt sum þeem ær sakt ær hin annan friþ bryter willium sithan at thetta hallis egh iuir et Land at eno/ utan iuir all þy iuir wart Riki ær. Annat hwat ær wir i Skiænningis Samtalu skipathum þa skal þæk framleþes skriuæ.

2. Mæth thy at lönlek samband ok hælst Wælborna mannæ the göra opteleka bathe for mannum oc almænning stadhlikær Gengangur/ swa sum ær mangæstaþe prönat; Skipathum wir þæt at hwar sum wardþir pröuat/ at þerra handæ samband ær bundin æller met script/ æller mæt eeþ/ æller mæt nokre trolekre jaat: Hittis þæt/ at þæt skal egh hardþære plikt wæra; þa sköflös þerræ goz þær þæt wærþer funnit mæþ/ ok leggi þeem ewærdþlikæ wtlæghæ/ utan the warþin aterkallæþir mæþ Konongs nathum sum tha ær æller þerræ sum þ rathæ firi Rikino. Än/ tha æn þe æru rögþir/ oc ær eig san pröuat til oc eingti utan man jæuar um þeem/ the skulu egh þæssa plikt upbæra/ utan þe skulu skæra sik mæþ tolf Mannum them sum trygger æru/ oc sithan wæri i Stath sinum utan ufræghþ oc Konongr wrethe. Æn hwar sum sik bindir thær til at han wil pröua up a nokon thæssa sak/ brister sithan ok ær egh san/ taki up þa plikt han hafþe hanum ått/  æn swa þycker likt.

3. Til at baþe wari Mæn ok swa adþri thær i Hærramenna Gardþum thiæna i wart Riki/ at ther halle friþ ok hether oc wyrdning syn i mællin/ ok ther hælst mæþ os æru/ ok ty first biuthum wir hardlikæ at hwarte Riddare æller Swena Wapn/ ther qwæde sik sin i mællin mæþ uquædthins Ordthom/ calle egh utroen/ ok eig lighæræ/ ok egh Mordþæræ oc ængte uquæþins ordh annat;  oc uiti þæt/ at uitis þæt Riddæræ æller Swen a Wapn oc gita þe egh wart sik þær fore mæþ twen Riddarum/ Riddære mæþ twem Swen a Wapn: Swen a Wapn skal af os taka plikt þe aþrum ær til råzl/ æn þæt  firi biuþum wir hardlikæ/ at eingen hæmd æller forsaak göris fore/ fyr æn wir læggium þæt af þerræ i mællum/ æn tha æn wir gitom egh þæt af lakt þerræ i mællin/ þa lowin wir theem wakn at bæræ æller nekom. Än hirþdrænger þæn sum slikt talar a mot Riddæræ/ æller Swen a Wapn/ ok dyll þy at sant ær/ þa fyr æn nokor hæmd görez thær æptir/ tha willium wir at þæt kunnukt göres hans Hærræ/ ok latis ur hans þiænist utan dwvlu/ oc ær han Utlænder/ fari bort af Landi i þem stæmnudagh ær hanum wardþer laghþer/ ok kome aldrigh ater; ær han Inlændær/ latis bort ur sins Hærræ þiænist/ ok göme sik þæt bæsta han ma for sinum owinum.

4. Oc allmænnilikæ friþbiuþum wir þæt/ æn Riddære æller Swen a Wapn slar nokor Hærræ Swen at þær warde eingin Hämd æptir af hans Hærra wæghnæ/ utan a þingum kræuis rætter eptir þy su Landzrættær sigher æller Lag.

5. Hær til skipathu wir oc wilium att þæt skaþlikæ hallis/ at æru ænkiur æller Faþurlös Barn/ æller atrir gamblir Män gother þeer sum for sin alder latæs bort af ware thiänist æller Hærræmæn gamblir/ tha takum wir theem i waræ þiænist oc þerræ goz ok þerræ hjon/ ok takum þem mæþ wart bref under waræ hemelikæ wærn/ ok þeem sum þeem göra a mot æptir þæt ær þeer hawa wart bref fangit. Gar þæt af ilwilliæ/ ok æru þeer egh þrængdir til/ gælde attatighi Mark fore/ æn the göræ nokræ grymæ giærningæ a þerræ siælfræ Lif; görs a therræ hjon æller koste/ giælle XL. Mark. Hwar sum aþrum göra a moot þeem wir giwm wart bref/ æller siæluum þeem/ æller þerræ hjonum/ æller costum þa skilium wir halw minni plikt/ utan þæn vrættær warthe optare giordther.  Ok thæssa plikt wilium wir stæluir a læggiæ. þænnæ sama dom wilium wir at þe mæn hawe sum geengangæ warum dom/ ok swa þe sum egh wiliæ firi os koma/ þa þeer æru þrisuæ firi os kallaþir mæþ wart bref.

6. Mæþ þy at ofmykin moghe ær wan at göra dröghilse/ tha biuthum wir þæt ok wiljum framleþes athaldes/ at þæt hwilikn timæ wir kallum saman  wart Riki til nokræ Samtalu/ þa dyrues ængin til at koma þit/ utan þer sum þit war þær kallaþer mæþ wart bref æller buþ/ utan man hawe þyrfþelik fall/ oc kommæ i sialfsins kost/ þær til at wart folk þyngis eig af kost/ þa þikkis þætta waræ skiælikt.

7. Af þeem sum wir þorwom at optelikæ se mæþ os/ tha til at matæ coster je thær the faræ/ tha wiljum wir at war kiære Brother/ Hertugh Bændikter af Finlande haw siuretighi hästa/ Biscoper/ XXX. Hwar annar af wart Raaþ XII. Hwar Riddari æller Swen a Wapn fiuræ oc samulund Kanunke. Andre þe sum æru kallaþir/ twa Swenæ. Ok til at þætta hawi fulla staþuæ/ þe takum þerræ Insighli fore/ sum hær gawo sit ja til/ Biscups Brynniulfs af Scarum/ Biscup Wætars af Wæstræaros/ wats kiæra Brothers herthugh Bændiks/ Pætars Cancelers/ Swantapolks Knutzsun Bændics Östgöta Lagmans/ Magnus Jonsons/ Annundæ Haralson/ Auguz Wæsgöta Lagmanz/ Knut Mathiasons Drosæt/ Magnus Haqunæ Matskals/ Ulfs Hulingersons/ Karls Æstritsons/ oc wart Insighli.


Mer i samma ämne:

Bjärköa Rätten. Vår äldsta stadslag.

Gotlandslagen

Kung Magnus Ladulås Stadga 1280

Kung Magnus Ladulås Stadga 1285

Kung Magnus Erikssons Gårdsrätt 1319

Kung Magnus Erikssons stadga gjord i Skara

Kung Magnus Erikssons stadga gjord i Skänninge

Konung Magnus Stadga, Uppsala MCCCXLIV

Konung Magnus Stadga, Telgie MCCCXLV

Drottning Margaretas Gårdsrätt

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s