Slott och herresäten

Ribbingshofs herrgård

Ribbingshof är en herrgård som ligger i Norra Vi socken i Ydre kommun i Östergötland. Den är vackert placerad på en udde vid sjön Sommen. Egendomen har anor från 1200-talet och ägdes då av Bengt Magnusson som tillhörde Folkungaätten.

Egendomen fick sitt nuvarande namn på 1600-talet när den kom i E. P:son Ribbings ägo. Under Karl XII:s tid bodde generalen Axel von Schaar på Ribbingshov. Han har ett eget gravkor i Norra Vi kyrka.

Svenska kulturbilder

Från ”Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon över Östergötland” (1875-1877):

Ribbingshof, fideikommiss i N. Wi socken af Ydre härad. Ribbingshof har förr hetat Wi eller Wij och tillhörde under 1200-talet Folkungaätten. År 1279 tillbytte sig Birger Filipsson till Idö, som var gift med Ulfhild Minnisköld, sin hustrus ärfda jord Wi, som han vid samma tid försålde mot 360 mark till sin svåger, lagmannen, ridd. och riksr. Bengt Magnusson, hvilket köp bekräftades af konung Magnus, ”äfven om deruti vore något mindre lagenligt tillgånget”. Genom hans dotter Ingeborg kom Wi sedermera till hennes man, riddaren och lagmannen Birger Persson Brahe († 1327). Vid arfskiftet efter hennes död 1320 tillföll bland annat Wi deras yngsta dotter Katarina, som var gift med riddaren och lagm. Magnus Gudmarsson Hjorthufvud, hvarefter gården tillföll deras dotter Ingeborg, gift först med riddaren och riksr. Bengt Turesson Bjelke och sedan med grefven, jarlen af Orknejöarna Erengisle Jonesson Bååt 

(† 1392). Synes sedermera tillfallit Bååts ättlingar och bibehållits inom denna ätt, till dess det från Brita Bååt, gift med ståthållaren Per Hansson (af Forstenaslägten) öfvergick till deras dotter Anna († 1648), som var gift med kammarjunkaren Erik Pedersson Ribbing († 1623), hvilken gaf egendomen sitt nuvarande namn. Tillhörde vidare deras dotter Märta, hvars förste man var v. presid. frih. Svante Horn († 1645) och andre man kaptenlöjtnanten Arvid Drake († 1687) samt ärfdes efter hennes död af hennes dotter Brita Horn, gift med generalmajoren, frih. Axel von Schaar († 1702). Egdes derefter af deras son, öfverstelöjtnanten Johan v. Schaar († härst. 1723), genom hvars enka, grefvinnan Charl. Katarina Mörner († härst. 1729), säteriet äfven innehades af hennes andra man, öfversten, frih. Nils v. Ungern-Sternberg. Tillhörde emellertid senare hennes enda barn i första giftet Katarina Marg. v. Schaar († härst. 1792), som var gift först med ryttm. frih. Johan Leijonhjelm († 1748) och sedan med kapten Fredr. Ulr. Ridderborg († 1782). Kapten Ridderborg och hans fru stiftade dagen före hans död Ribbingshof till fideikommiss för hans brorsson, majoren Karl Fredr. Ridderborg, som äfven tillträdde egendomen efter hennes död. Öfvergick vid hans död 1807 till sonen, kammarherren Jakob Fredr. Georg Ridderborg samt efter dennes död till nuvarande innehafvaren, sonen, kammarherren Karl Fredrik Kr. Ridderborg. 

Egaren af Ribbingshof fick enl. resolution af d. 18 juni 1689 rätt att tillsätta kyrkoherde i N. Wi pastorat. Enl. k. brefvet d. 11 okt. 

1740 och k. res. den 29 dec. 1779 kallar emellertid numera egaren af Ribbingshof pastor den ena, och församlingarna välja efter af domkap. upprättadt förslag den andra gången. 

Om en af egarinnorna berättar Rääf i sin beskrifning öfver Ydre h:d följande: 

”Anna Martha von Schaar, dotter af gen. maj., landsh. öfversten för Smål. kavall. den tappre frih. Axel v. Schaar och hans första fru, friherrinnan Brita Horn till Ribbingshof, berättas hafva uti sin barndom utstått ett besynnerligt äfventyr, hvarom sägnen ännu är liflig: Vid ungefärl. 2 eller 3 års ålder fördes barnet af sin sköterska, en vacker sommardag, till stranden af Wassviken, på hvars ena sida nämde sätesgård är belägen, begränsad på den andra af L. Ryds höga och branta berg, och vid hvilkens innersta och låga sandstrand, utmed häradsvägen, pigan satte sig att roa flickan. Då denna derunder blef varse och yttrade åtrå efter blommor, som växte i ängen på andra sidan vägen, uppstod qvinnan, lemnade barnet på sanden, och öfversteg gärdesgården för att hemta rosorna, med hvilka hon skyndsamt återvände de få steg hon sig aflägsnat. Men förgäfves efterletade hon det anförtrodda barnet; det var försvunnet; och sedan hon sjelf sökt på närmaste och rimliga ställen, sprang hon åter till herrgården att omtala olyckan. Genast anställdes en noggrannare efterletning genom allt gårdens folk, och då derigenom hvarken barnet eller minsta spår efter detsamma, på land eller i sjö, kunde upptäckas, frambådades det dåvarande stora godsets alla åboer, hvartill slutligen kom biträde från öfriga socknen, som i flera dagar fortsatte denna fåfänga undersökning. 

Omkring ett år derefter, en morgon när herrskapet ville företaga en resa, och stalldrängen gick förbi Wassviken att upptaga de betande hästarna, fick han i nämda berg, vid vikens östra sida, se barnet sittande ensamt på en brant häll. Med största möda klättrade han till stället, tog flickan på axeln och återvände 

lyckligen till Ribbingshof med sitt kärkomna fynd. Hon befans då icke hafva tilltagit i växt under årets lopp; hennes kläder voro alldeles desamma som vid försvinnandet och icke mera nötta; och om hvad sig med henne tilldragit kunde hon blott yttra: ”Gubben, gubben!” Utan vidare händelser af denna art uppväxte fröken och vigdes i fäderneslandet med sin stjufmoders Anna Brita Prinzenskiölds bror, ryttm. vid Smål. kavall. Johan Johansson Prinzenskiöld, f. 1656 d. 

1720. Hon genomgick sin första barnsäng 1687 hos föräldrarna, såsom den tiden ofta var sed, och bodde i ett rum med utsigt öfver Wassviken, befintligt i den gamla Ribbingska byggningen vester på gården, som slutligen af nuvarande egaren blifvit borttagen men som vid ifrågavarande händelser innehöll boningsrummen, emedan generalen väl förut med danska fångar börjat men ej färdighunnit det stora och nu nyligen med öfre våning försedda huset. Under det att ryttmästerskan af denna orsak låg till sängs, tyckte hon sig se genom fönstret sin forna bortröfvare, och utropade till de närvarandes häpnad: ”Se, nu kommer gubben, för att ånyo borttaga mig!” Hon lefde sedermera till 1730 och efterlemnade flere barn, hvaraf det äldsta Anna Brita Prinzenskiöld, som föddes vid sistn. tillfälle 1687, blef gift med ryttm. Libert Ludvig Lang, och bodde på Svana i N. Wij socken, samt dog 1750. Uti riddarhusgenealogien finnes för Anna Martha von Schaar en märklig anteckning: att hon vid 4 års ålder blef förlofvad; hvilken i någon mån synes bekräfta om ej verkligheten åtminstone föräldrarnes öfvertygelse om sanningen af deras barns bergtagning, enär de, genom en så ovanlig åtgärd, bruklig endast uti några få furstliga hus, tyckas haft för ändamål att med kyrkans band fasta sin dotter vid en mensklig brudgumme och att, enligt tidehvarfvets tro, genom presterlig välsignelse, befria henne från bergtrollets ytterligare angrepp.” 

Hufvudbyggnaden i två våningar, är af trä med stora och höga rum, Den är särdeles vackert belägen på en vid sjön Sömmens södra ända utskjutande udde. Denna byggnad hade förr endast en våning, med torn och tvenne vidhängande flyglar. Den förre egaren försatte emellertid huset i sitt nuvarande skick. Porträtt i olja af flera af slägten Ridderborg förvaras härstädes.

Fideikommisset består af Ribbingshof 2 m. frälsesäteri, Kofrabo 1, Stora Rödje 5/8, Lilla d:o 1/2, Kämpekulla 1/4, m., allt frälse, Lilla Lodhults skatteäng, samt frälseräntorna af 1/2 m. Sjöhult, 1/2 Siggemålen, 1/2 Njerfvefall och 1/2 Stjerneberg samt Kämpekulla qvarn och såg. Alltsammans har af pröfningskommiten erhållit ett faststäldt värde å jordbruksfastighet af 91,200 kr. och å annan fastighet af 6,045 kr. Gården är belägen nära kyrkan samt på ett afst. af 3,3 mil till Tranås och 4 mil till Eksjö. Sommartiden är ångbåtskommunikation till jernv. st. Sommen. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s