Olika ämnen

Soldatens Skyldigheter, i Fred och i Fält. 1769.

Soldatens Skyldigheter, I Fred och I Fält.

Af C J. V. H
Major och Ridd.
Stockholm, Tryckt hos Peter Hesselberg, 1769.

soldatens-skyldigheter-1769

Fruyta Gud
Ära konungen
Tjena trogit.

Soldater:

Böra wara oförskräkte, trogne, nyktra och litet högfärdige då de äro de hedrade, undgå straff, winna sina Förmäns kärlek, bibehålla hälsan och nödlös utkomst.

§ 1.

Hemma i Landet, hålla Torpet wid magt, plantera wäl Jordpäron eller Potates, wänja sig wid Gewäret, som et roligt tidsfördrif, bära Cronans Bref och Ordres; förtjena med Handtwärk eller arbete; fly lättja, som föder sjukdom och älende, wisa sig snygg och propre på Kyrkparaden, alltid håret uplagt, upknutit och i papper.

§ 2.

Wid möten waksam, wäl klädd, ofta ömsa lintyg och strumpor, så orenlighet swett och ohyra ej får taga öfwer hand; qwick och färdig i Excercitie och dess öfriga skyldigheter, wagta sig för spel och fyllerie.

§ 3.

På Tåg och Marcher, noga wårda Gewär och Mundering för eld och smuts; intet dricka då man är warm och minst orent wattn. Aldrig Pipan i Banduleret, röka litet, heldre tugga tobak, papper eller sticka af biörk eller ene, at förekomma törst; altid glad, sjunga wisor, berätta sagor och roliga tidsfördrif, intet lägga sig i Solen at sofwa eller med magen emot jorden, mindre göra sig ledig innan han fått alt sitt tilbehör i ordning och twättat fötterna, dock ej när de äro swettiga.

§ 4.

Wid arbets-Commendering, är sund spis och warm mat nödig; agta sig för wådeliga bördor och wårdslösa åtag, at den ena ej swiker den andra; wårda klädren, som bäst kunde ske, om Soldaten hemifrån har et förkläde och armfoder af buldan eller grof wäf.

§ 5.

I Garnison altid snygg, hushålla noga, intet wräka sig på söliga ställen med Munderingen. På de lediga stunder ansa kläder och Gewäret; hwaran eller tredje dag warm mat, intet öfwer en sup Brännwin, men i det stället litet godt dricka. På lediga dagar skaffa sig arbete, som ej kan fela den, som är nyckter och trogen.

§ 6.

I Fält, äger Soldaten största wärde af ett oförskräkt hjerta, och snabt utförande af dess skyldigheter; den Karl har altid warit lyckligast, som mäst fådt wisa sig för fienden: Man bör som en wiss och skamfull död, agta sig, at ej komma oqwäst på Lasaretter och sjukwagnar, ty man har sedt wid alla Krig, då en med heder fått dö för fienden, har fyra med föragt ömkeligen förgåts på sjukhusen; och den som fruktat döden, har oftast warit fegare, än den med frimodighet skydt ingen fara. Han (Soldaten) bör wänja sig att koka så ofta möjeligit är, om ej annat än bröd och wattn med litit grönt i flaskan; twätta och bota lintyg och strumpor, fötterna torra och rena; aldrig lemna ur agt sit Gewär och Ammunition, agta det för eld och wäta. Äta så ofta han får och sofwa så ofta han är ledig.

§ 7.

Under Sjö-Expeditioner, bör man äta och sofwa litet, oftast ömsa och wädra sina kläder, agta sig för ohyra, känna sit rum och sina sidomän så wäl der, som i Bataillon.

§ 8.

I stånd och Cantoner Quarter, hålla ordning och propriete, wårda elden, ansa sit Gewär och Mundering, oftast liquidera med wärden, wagta sig för skuld och klagomål.

§ 9.

Corporalen och Granadeuren har i agt taga samma skyldigheter, och dem tilkommer äfwen förelysa de andra med goda exempel.

§ 10.

Förnämligast åligger Corporalen, at noga underrätta sig, om de Ordres han får, dem med alfware och myndighet precise wärkställa, samt noga efterse, at de til alla delar blifwit efterlefwade, förekomma sjelfswåld och oredor. Han bör til pricka wara underrättad om sit Corporalskap, hwars och ens enskylta Hushåldning och upförande, Gewär, Mundering, Amunition, arbete och näring, kynne och okynne. Han bör wara waksam, qwick och trogen, dess efterrättelser och raporter säkra och korta, således bör han beflita sig att kunna skrifwa och läsa Ordres.

Obs. De som hafwa hwitt i Munderingen, äro försedde med en bit krita, och de som hafwa gult, med en bit kyllerfärg.

Musicanter, Trumslagare och Pipare:

De böra kunna något handtwärk; frisera hår, handla med åtskilligt smått til sin bättre utkomst. Groft och tungt arbete är dem mindre tjenligt, de böra i agt taga hwad Soldaten är föreskrifwit, om hushåldning och propriete, hålla sina Instrumenter rena, blanka och i ordning; wara muntra och lögliga.

Obs. Trumslagare altid försedde med dubbla trumfällar och snören, samt krita och trippel.

Profossen:

Bör wara handfast, dristig, och se hiskelig ut; han bör hålla rent i Corps de Garde och Läger; ordning hos Arrestanter, wara Fiscal på Marquetentare och Månglerskor, och gå Wäbeln tilhanda.

Kort Beskrifning At Bewara Soldatens hälsa.

Han bör wid alla tilfällen wara försedd med litet salt, ingefära och lök til sin matlagning, grönt felar sällan, således kan han oftast hafwa kål eller soppa, som bäst underhåller lif och hälsa; Fotsockor af linne smorde med talg, håller fötterna rena och hela; långa naglar, stora skor, och klumpiga strumpor, äro skadeliga.

Prepareradt qwicksilfwer insydt i byxjorden, emot ohyra.

En eller par af de lätta torra swampar at stilla blod, några enbär at röka med, och koka i watn på sjön och i qwarteren.

Litet såcker som blandas med spindelwäf at läka sår.

Trå, ullgarn, fin och grof nål, kam, twål, puder och borsta, utgjör det förnämsta i hela des hushållning.

Kategorier:Olika ämnen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s