Olika ämnen

Gustafsbergs porslinsfabrik.

I en gren har vår industri i följd af arbetets qvalitet, smakfullhet och billighet visat sig ej behöfva söka något konstladt skydd mot utländsk konkurrens, och denna gren är den svenska porslinstillverkningen. Nämnda fabrikation bedrifves för närvarande i så vidsträckt omfång, att den icke allenast lemnar de qvantiteter vi sjelfva behöfva, utan äfven medgifver en ganska ansenlig utförsel, sedan dess alster gjort sig fördelaktigt kända på verldsmarknaden genom de stora utställningarne i Paris och London.

År 1827 anlades på ett afstånd af omkring 3 mil från Stockholm af grosshandlaren Öhman och kommerserådet Wennberg Gustafsbergs porslinsfabrik i en af de vackraste bland hufvudstadens omgifningar. Sedermera kom företaget i händerna på flere bolag tills slutligen handelshuset Godenius et komp. år 1850 öfvertog, ombyggde och fullständigt inrättade fabriken efter engelskt mönster.

I början tillverkades der endast fajans, men efter 1855 utvidgades rörelsen i så stor skala, att der fabricerades äfven engelskt stengods. Är 1862 utskickade Gustafsberg i handeln sitt porcelaine dure, och vi hafva redan sett hvad denna tillverkning kunnat åstadkomma såsom ett mellanting mellan konst och industri samt huru den lemnat afbildningar af konstverk, hvarigenom det blifvit för den mindre förmögne möjligt att pryda sitt hem med plastikens mästerverk, framställda i ett ämne, hvilket ej är så skört och ömtåligt som gipsen. Från 1864 har Gustafsberg börjat tillverka äkta porslin, porcelaine tendre.

gustafsbergs-porslinsfabrik

I närvarande stund omsätter fabriken årligen tillverkningar för omkring en half million riksdaler, medan man förut ej lyckats uppdrifva denna summa till mer än 150,000 rdr, och det fastän priserna på porslinet då voro dubbelt så höga som nu. Gustafsbergs priskurant är ett litet vackert illustreradt hälfte på mer än hundra oktavsidor, hvari finnes i träsnitt framlagdt ett rikt urval inom alla de olika slagen af dess tillverkningar. Utom åtskilliga efterbildningar af utländska konstverk, finner man våra egna mästares arbeten väl representerade, såsom Qvarnströms “Iduna” och “Neapolitansk fiskargosse,” Molins “Vattenbärare,” “Bältespännare,” fontän och porträttbyster af den svenska konungafamiljen, Kjellbergs “Lekande faun,” Ericssons “Idunaskål”.

En utflykt till Gustafsbergs porslinsfabrik är en af de angenämaste man kan företaga i vår hufvudstads vackra omgifningar och är dessutom af intresse för den, som vill se den i vårt land ej just vanliga företeelsen af en väl organiserad arbetarestad. Gustafsberg har nämligen omkring 650 invånare och öfvergår sålunda i folkmängd flere än en af rikets städer. Den egentliga arbetspersonalen uppgår till inemot trehundra personer. Fabriken har sin egen skola, der undervisning meddelas åt mer än hundra barn, en rit- och målningsskola med femtio elever, en klubblokal för arbetarne med bibliotek och läsrum samt slutligen en schackklubb. Musikaliska och dramatiska nöjen utgöra äfven arbetarnes förströelser under de långa vinterqvällame. Der finnes äfven en konsumtionsförening, som bär sig mycket väl, så att delegarne kunna köpa sina förnödenheter icke blott lika billigt som hufvudstadsborna, utan till och med erhålla en ej obetydlig utdelning. En spar-, sjuk- och begrafningskassa med 258 medlemmar samt en skarpskytteförening af 70 man med musikkår hafva äfven blifvit inrättade der, så att detta samhälle intager en ganska aktningsbjudande plats bland de svenska kommunerna och gifver ett fördelaktigt vittnesbörd om både arbetsgifvarne och arbetarne. Gustafsberg är äfven att i flere hänseenden betrakta såsom en kommun för sig, ty det kan uppvisa egen fattigvård, gasverk och vattenledning, bageri, bryggeri, ångbåt m.m., hvartill kommer att omgifningarne äro vackra och sunda.

(Nordiska Taflor, 1873)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s