Sevärda platser

Norberg i Västmanland

Norberg ligger i Västmanland och har varit befolkat sedan stenåldern. Redan under 500-talet förekom järnframställning i orten. Namnet är ett ursprungligt bygdenamn som kan spåras minst till 1300-talets början. Det skrevs år 1303 som Norobergh. Nor syftar på ett äldre ånamn på Norbergsån, sjön Norens avloppså till Trätten. Ett nor är ett smalt vattendrag som förenar två vattenpartier. Berg är i det här fallet ”bergslag”.

Orten växte tidigt fram som ett gruvsamhälle och under medeltiden samlades bergsmännen på en marknadsplats i Norberg. Den äldsta bebyggelsen finns kring Norbergsån där många byggnader från 1700-talet av bevarade.

kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com

Kyrkan började byggas i slutet av 1300-talet och 1697 uppfördes kyrkotornet. Kyrkan brann 1608 och 1727. Under 1902 – 1904 byggdes delar av kyrkan om och försågs med ett nytt kor. Då sattes också ett nytt korfönster in med en glasmålning som föreställer Kristi uppståndelse.

Norbergs tätort har idag ca 4 500 invånare och hela kommunen ca 5 600 invånare.

Från Norberg kom bergsmannen Engelbrekt.

Bilder från centralorten:

kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com

kulturbilder.wordpress.com

Rutgården

Rutgården. Denna egendom var Norbergs enda frälsegård, vilket innebar att den var befriad från skatt till kronan. Tidigare låg här två stora timrade hus. Den nuvarande byggnaden uppfördes omkring år 1800. De båda verandorna har dock byggts till senare och taket har höjts.

Från 1875 och några årtionden framåt fanns här ett gästgiveri. Egendomen har även benämnts Garvaregården efter C. V. Brander som hade garveri och läderhandel i huset runt sekelskiftet. Den lilla paviljongen som skymtar bakom kommunhuset hörde ursprungligen till en trädgård som anlades av Rutgårdens ägare på 1920-talet.

På senare tid har fastigheten bland annat använts som förskola och polisstation.

Vänder man blicken mot Stora och Lilla Höjen ses platsen där Norbergs torg var beläget. Ända från medeltiden fram till slutet av 1800-talet.

Stora Höjen

Stora Höjen

Stora Höjen. Under 1500- och 1600-talen var detta en av de förnämsta gårdarna i Norbergs by. Mätt i skattepliktig avkastning var det samhällets rikaste egendom. På sextonhundratalet drevs den av bergsmannen Jonas Person som då var ensam ägare till hela byn Flängan.

De gamla mangårdsbyggnaderna är liksom ekonomihusen i dag borta. Gården hade även ett pampigt portlider som vette mot kyrkan och ett mot gamla torget som låg på den plats som nu gränsar till Stora och Lilla Höjen, Rutgården och platsen för Kommunhusets / Polisens parkering.

En av Stora Höjens äldre byggnader flyttades under 1940-talet till området Karlberg där den av hembygdsföreningen rustats upp och kan besökas.

Den byggnad som idag kan ses uppfördes 1826. Här har bott flera bergsmän, vilka även varit nämndemän.

kulturbilder.wordpress.com

Lilla Höjen

 Lilla Höjen omnämns redan under 1500-talet och kallas då för Skyttegården. Den var en av de många handelsgårdar, som förmögna bergsmän byggde i Norbergs by. Namnet har gården fått när Lill Höjens ¼ hemman delades efter branden 1727 i två 1/8 hemman varav det ena före 1824 års skifte flyttades till Täkten. Av nuvarande byggnader är bostadshusets mittparti, samt den uthuslänga som ger en antydan om ett medeltida gatunät, de äldsta delarna.

Samhället erhöll apotek 1828 vilket kom att inrymmas här från seklets senare del fram till 1925.

Abrahamsgården består av flera hus

Abrahamsgården består av flera hus

kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com

Abrahamsgården. Detta är en av Norbergs äldsta bevarade gårdar, där husen fortfarande ligger grupperade runt en central gårdsplan. De små uthusen på Kvarngatans östra sida kompletterar gårdsmiljön.

Egendomen omnämns redan i handlingar från 1400-talet. Den har omväxlande varit ägd av kyrkan, kronan, adelb och olika bergsmanssläkter. Av de nuvarande byggnaderna är bodarna vid ån och de två gårdshusen från 1700-talets slut. Bostadshuset vid Kvarngatan kommer ursprungligen från Spjutsbo och flyttades hit 1828 som förlovningsgåva.

Under 1800-talet fans här både gästgiveri och handelsbod. Gården hyste också in forkarlar, som fraktade malm från gruvfälten till de olika hyttorna runt om i socknen.

Huset mot Fagerstavägen har varit järnhandel, hemslöjd, bokhandel med mera. Det hus som i dag är konsthantverkslokal var förr vagnslider, sädesmagasin, mangelbod och dass. Fastigheten består idag av bostäder och Abrahamsgårdens centrum för konstnärligt skapande.

Esbjörnsgården

Esbjörnsgården

Esbjörnsgården har en komplicerad historia och är intimt kopplad till Ingolfsbacken ett par hundra meter västerut. Gårdsplatsen härrör från 1500-talet och har varit i många bergsmäns ägo. 1605 övertogs den av Esbjörn Hermansson som var en av dåtidens mest framstående bergsmän och ägde andelar i flera gruvor och hyttor. Ingen av de 17 byggnader som anges på skifteskartan 1824-27 finns kvar idag. De äldsta husen försvann på 1860-talet.

Sitt nuvarande utseende erhöll gården 1973 då ett nytt bostadshus uppfördes.

kulturbilder.wordpress.com

Skinnarängs Kvarn

kulturbilder.wordpress.com kulturbilder.wordpress.com

Skinnarängs Kvarn. År 1776 erhöll conducteuren Daniel G. Swedberg tillstånd att vid det honom tillhöriga hemmanet Skinnarängen uppbygga en tullkvarn. Vid hemmanet hade tidigare funnits en ”kvarn av ålder som varit byggd med kugghjul och drälla samt stora stenar men efter därå övergången vådeld icke blivit åter uppbyggd”.

Conducteuren Swedberg byggde sedan kvarnen ”vid Skinnarängen på det gamla stället”. Kvarnen byggdes med två stenpar varav det ena skattlades. 1777 redovisas kvarnen i jordeboken under skattlagda mjölkvarnar med en ränta av en tunna spannmål till Kungl. Maj:ts och kronan samt en anteckning om att återuppbyggts enligt 1776 års utslag.

De båda stenparen drevs med hjälp av kugghjul och varsin vattenturbin av fransk typ – en föregångare till dagens Francisturbin. Vattenturbinerna som fanns kvar under kvarnen – nyttjades ännu på 1960-talet att driva det stenpar som finns kvar sedan kvarnen i början av 1930-talet elektrifierades och utrustades med nya kvarnmaskiner.

1786 förvärvades kvarnen av brukspatron Anders Hebbe. Efter att först ha ägts av släkterna von Stockenström och Björkman, övergick den 1880 till Högfors och Persbo AB. Sedan 1996 är kvarnen i privat ägo.

kulturbilder.wordpress.com

Kornettgården

Kornettgården. Gården har anor från medeltiden. Det nuvarande huset uppfördes strax efter eldsvådan 1727 då stora delar av gamla Norbergs trähusbebyggelse lades i aska.

Källaren är betydligt äldre och har använts som arrestlokal. Här fanns bl.a. en mängd kedjor, försedda med handklovar fastsprintade i väggarna, vilka i vår tid kan beskådas på hembygdsgården Karlberg. Sannolikt kom detta fängelse till då bergsfogden hade sitt residens här.

Tidigare var detta en kronogård som benämndes Skinnargården. Namnet Kornettgården härrör från cornetten Johan Swedberg, som förvärvade fastigheten vid 1700-talets mitt. Cornett var den officer som bar standaret i kavalleriet fram till år 1800. Byggnaden på gården är ett gammalt stall som tidigare stod på östra sidan Ågatan. Vårdträdet står ännu välväxt kvar.

kulturbilder.wordpress.com

Thims lada

Thims Lada är uppkallad efter Norbergsprofilen Alfred Thim (1878-1952). Han hade redan under lärlingstiden till urmakare startat egen tillverkning av diverse ”nyttiga preparat” bl.a. ett medel mot hosta som han låtit inregistrera under eget varumärke. Firman tillhandahöll sålunda avsevärt mer än urmakeriprodukter.

Där fanns korta varor, manufakturer, optik och bijouteri samt allt som Thim själv framställde i den egna fabriken Iris, d.v.s. det mesta från rakstrigelmassa till insektspulver.

Råvarorna skaffade han direkt från Tyskland samtidigt som de artiklar importerades som sedan förutom över den egna disken nådde kunderna via marknader eller  ambulerande försäljare. Det berättas om hur utländska affärskontakter som kommit för att studera verksamheten vid fabriken Iris, visades ut i vedboden.

Utgivning av visor blev också en naturlig del av partihandeln då efterfrågan var stor och de små trycksakerna kunde också utnyttjas som annonsorgan. Faktum är att varje centimeter som blev över användes:

Rakkniven Eden/ med 10 års garanti / oöverträffad kvalité / att hålla sig länge vass / Eden är lagligen skyddad hos patentverket / För mindervärdiga efterapningar varnas / finnes att köpa till ett pris av 6 kr. styck / Lyxkvalité 8 kr. st.

Byggnaden flyttades hit under 1800-talets första del efter att tidigare ha fungerat som uthus till intilliggande gård.  Ladan har sedan omväxlande använts som lagerlokal och marknadsbod.

Näbbgården

Näbbgården

kulturbilder.wordpress.com

Näbbgården är känd sedan 1500-talet och har fått sitt namn efter Anders Näbb som köpte egendomen år 1846. Ursprungligen hörde den till samma fastighet som hotell Engelbrekt och innehöll gästgiveri. Under 1700-talet var gården prästboställe.

Husets nedre del är äldst. Den byggdes 1826. De övriga delarna fick sitt nuvarande utseende omkring 1840.

I byggnaden pågick brännvinsförsäljning under större delen av 1800-talet. Mot torget låg Norbergs sparbank och i de nedre delarna fanns förr en charkuteriaffär och en blomsterhandel.

norberg-109-elsas

Elsa Anderssons Konditori

Elsa Andersons Konditori är inrymt i ett före detta kaptensboställe från 1700-talet som kring 1850 flyttades till Norberg från Stora Hällby i Västerfärnebo socken. Under den första tiden tjänstgjorde byggnaden som gästgiveri med skjutsstationsskyldighet, men i och med att konditorn Elsa Anderson 1916 flyttade hit från Östergötland startade den nuvarande rörelsen.

Elsa Andersons Konditori brann ned den 21 augusti 2015 i en anlagd mordbrand. Den 7 maj 2017 öppnar man ett nytt café på samma plats.

(Texten kommer delvis från skyltar på fastigheterna)


När Elsa Anderssons café brann ned 2015 var det slutet på en historisk epok och också slutet för det sympatiska Norberg med sin rika historia. Det starka socialdemokratiska greppet om politiken gjorde att Norberg nu skulle belastas med samma slags problem som Socialdemokraterna har belastat så många andra kommuner med. På riksnivå har Socialdemokraterna beslutat sig för en politik som i många avseenden skadar landet.

Migranter från hela världen skulle välkomnas och, demografin skulle ändras och ingen skulle få säga emot.  År 2015 var Norberg av av de kommuner i landet som tog emot flest migranter och välkomnade dem med öppna armar. På bara ett år tog den lilla kommunen med omkring 5 500 invånare emot 1 300 asylsökande.

Bakom den politiken står en stark politisk majoritet. Så här ser valresultatet i i den tre senaste valen.

Kommunalvalet 2010 i Norberg

S: 47,35 % av rösterna
V: 14,92
FP (L): 12,41
M: 9,38
C: 8,51
MP: 3,41
SD: 2,54
KD: 1,31

Kommunalvalet 2014 i Norberg

S: 39,06 % av rösterna
V: 20,97
SD: 12,31
Partiet för Norbergs framtid: 7,81
M: 7,44
C: 5.32
FP (L): 3,08
MP: 2,27
KD: 0,96

Kommunalvalet 2018 i Norberg

S: 40,61 % av rösterna
Demokraterna i Norberg: 12,10
V: 10,52
SD: 9,77
M: 7,86
Partiet för Norbergs framtid: 6,04
L: 4,91
C: 4,72
KD: 1,74
MP: 1,37

Trots att Socialdemokraterna har varit tydliga med att man vill ta emot stora skaror migranter från Mellanöstern och Afrika och ändra den demografiska sammansättningen i Norberg och även i Sverige så har nästan 90 procent av väljarna accepterat den politiken. 

Kommunen var vid den här tiden en av de fattigaste kommunerna i landet. Men att låta asylsökande få komma hit från andra världsdelar är inget problem för politikerna. Inte heller är kostnaderna, de sociala följderna, den ökande brottsligheten eller den demografiska förändringen något problem. Eftersom politikerna själva ofta bor i trygga områden och inte förstår konsekvenserna av sin politik begriper de inte vilka följderna blir på lång sikt.

När kommunalrådet Åsa Eriksson kommenterade asylmottagningen i ett TV-inslag sade hon följande:

 ”Jag tror att det här kommer bli jättebra. Både för Norberg och för Sverige. Vi är en liten kommun som behöver växa. Här får vi massor av nya unga människor som har drivkrafter och erfarenheter som vi behöver. Vi måste göra allt för att de människor som kommer till Sverige nu ska hitta sin plats och få ett jobb”

Exakt vad som är bra säger hon inte. Hon bara gissar och tror. Så har andra socialdemokratiska politiker gjort när de har skapat områden som Rinkeby, Rosengård och andra getton. Det Åsa Eriksson och andra socialdemokrater gör är att de förstör landet utan att själva begripa det. Inkompetensen är total. De gör det dessutom med en politik som påtvingas medborgare som inte vill ha den.

År 2016 införde Socialdemokraterna ”Bosättningslagen” som tvingar kommuner att ta emot migranter vare sig invånarna vill det eller inte:

Regeringen beskrev lagen så här:

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet har riksdagen beslutat om en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning (bosättningslagen). I det tidigare systemet tog vissa kommuner ett mycket stort ansvar och andra kommuner avstod från att bidra. Syftet med bosättningslagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Det innebar att de som kom fick förtur till bostäder, arbete och utbildning. Lagen, liksom övrig migrationspolitik i allmänhet, innebär att man tvingar svenska folket att acceptera att Sverige inte längre är svenskarnas land. Svenskarna ska tvingas dela sitt land med folk från hela världen och tvingas bära den bärdan på sina axlar.

Norberg har som många andra socialdemokratiskt styrda kommuner blivit ett sorgebarn och ett tydligt exempel på politisk ansvarslöshet.

Samma ämne:

Gunnar Sandelin om tillståndet i Sverige

Lägg ner Sveriges Television

Borlänges förfall

Dikanäs, Lappland

Glommersträsk

Lysekil är en totalt misskött kommun

Politikernas drömsamhälle: Hagalund, Solna

Politikernas drömsamhälle: Rinkeby, Stockholm

Sollefteå i Ångermanland

Sorsele, Lappland

Söderhamn, Hälsingland

Tibro, Västergötland

Upplands Väsby som misskött kommun

Uppsala i fritt fall

Vällingby som misslyckat experiment

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s